Незаконное приобретение или хранение специальных средств.

 


 
Админ кодекс Статья 195-5. Незаконное приобретение или хранение
специальных технических средств для снятия
информации с каналов связи, других средств
негласного получения информации
 
Незаконное приобретение или хранение специальных технических
средств для снятия информации с каналов связи, других средств
негласного получения информации -
 
влечет наложение штрафа на граждан от пятидесяти
до ста необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией
специальных технических средств для снятия информации с каналов
связи, других средств негласного получения информации и на
должностных лиц - от двухсот до пятисот необлагаемых
минимумов доходов граждан с конфискацией специальных технических
средств для снятия информации с каналов связи, других средств
негласного получения информации.
{Кодекс дополнен статьей 195-5 по закону N 1703-IV
(1703-15) от 11.05.2004}
 
Уголовный кодекс Статья 359. Незаконное использование специальных технических
средств негласного получения информации
1. Незаконное использование специальных технических средств
негласного получения информации -
 
наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых
минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до
четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.
 
2. Те же действия, если они совершены повторно, по предварительному
сговору группой лиц или организованной группой, или причинили существенный
вред охраняемым законом правам, свободам или интересам отдельных
граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных
юридических лиц, -
 
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Адмін кодекс Стаття 195-5. Незаконне придбання або зберігання 
спеціальних технічних засобів для зняття 
інформації з каналів зв'язку, інших засобів 
негласного отримання інформації 
 
Незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних 
засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів 
негласного отримання інформації - 
 
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 
спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів 
зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації та на 
посадових осіб - від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних технічних 
засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів 
негласного отримання інформації.
{ Кодекс доповнено статтею 195-5 згідно із Законом N 1703-IV 
( 1703-15 ) від 11.05.2004 }
 
Кримінальний кодекс Стаття 359. Незаконне використання спеціальних технічних 
засобів негласного отримання інформації 
1. Незаконне використання спеціальних технічних засобів 
негласного отримання інформації - 
 
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 
чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. 
 
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою 
змовою групою осіб або організованою групою, або заподіяли істотну 
шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих 
громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих 
юридичних осіб, - 
 
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.